The OER Knowledge Cloud makes use of cookies. By continuing, you consent to this use. More information.
An Examination of Presage, Process and Product Dimensions in Massive Open Online Courses
Çelik, Berkan

PublishedSeptember 2020
Type of workDoctoral dissertation
PeriodicalPages 472
InstitutionMiddle East Technical University
CountryTurkey, Asia

ABSTRACT
Massive Open Online Courses (MOOCs) have made a great progress around the world in the recent years. Bilgeİş Online Learning Portal (bilgeis.net) is one of the most comprehensive MOOC portals providing pdMOOCs (Massive Open Online Courses for Professional Development) for any learner who would like to enroll in an online course in Turkey. This study provides overall understanding and exploration of presage, process, and product variables and the relationships between these variables using a variety of data sources in Bilgeİş pdMOOCs based on Biggs' 3P model of teaching and learning, and intention-behavior gap in pdMOOCs using a mixed methods research with the explanatory sequential mixed methods design. In particular, the purpose of this study is four folds. The first is to examine the motivations for enrolling in the pdMOOCs, pdMOOC completion rates based on different perspectives, and the relationship between relevant variables and pdMOOC completion. The second is to examine learner intentions with subsequent behaviors (intention-behavior gap) and explain the reasons behind intention-behavior gap. The third is to examine course satisfaction and perceived learning in MOOCs with respect to online learning readiness and perceived usability variables. The last is to explore the reasons for not starting, not completing, and completing the pdMOOCs, online learning readiness, course satisfaction, factors affecting learning, portal usability, and perceived benefits obtained from the courses. A total of four pdMOOCs (two for technical skills and two for soft skills) were selected for this study using a three stage sampling strategy. The participants were learners from these four pdMOOCs, and the number of participants was 12,666 and 704 for the quantitative stage and qualitative stage, respectively. The data were collected using quantitative and qualitative instruments, and analyzed using descriptive and inferential statistics. The results showed that learners in Bilgeİş pdMOOCs have diverse motivations including learning a new topic, personal development, increasing current knowledge, and interest in the topic. The main reason why learners did not start and complete pdMOOCs was learner related time issues. Moreover, completion rates based on traditional completion rates, active learners, and learner intentions showed very different percentages. pdMOOC completion was significantly associated with age, gender, education level, employment status,learner intent, self-directed learning dimension of online learning readiness, and learners' course behaviors, but not with previous online learning experience. The results also showed that intention-behavior gap occurs in pdMOOCs, and the main reason behind intention-behavior gap was learner related time issues. The results indicated a significant relationship between online learning readiness, course satisfaction and perceived learning, online learning readiness and course satisfaction, and perceived usability and perceived learning. In addition, learners were mostly feeling themselves ready for online learning in pdMOOCs. They were mainly satisfied with the course design, and the course design related issues influenced their learning positively. They also found the portal easy to use and well-designed. They mainly obtained knowledge benefits from the pdMOOCs. The results of the study were further discussed, and practical suggestions for MOOC designers and developers, and MOOC providers were given.

ABSTRACT
Kitlesel Açık Çevrim içi Dersler (KAÇD'ler), son yıllarda dünya çapında büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bilgeİş Çevrim içi Öğrenme Portali (bilgeis.net), Türkiye'de çevrim içi bir derse kaydolmak isteyen herkes için pgKAÇD (Profesyonel Gelişim için Kitlesel Açık Çevrim içi Ders) sağlayan en kapsamlı KAÇD portallerinden biridir. Bu çalışma, KAÇD'lerde girdi, süreç ve çıktı değişkenlerinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin çeşitli veri kaynakları kullanılarak Biggs'in 3P öğretme ve öğrenme modeli ve niyet-davranış uyumsuzluğu temelinde genel olarak anlaşılmasını ve araştırılmasını karma yöntem araştırması (sıralı açıklayıcı desen) ile sağlamaktadır. Buçalışmanın dört amacı vardır. Birincisi, öğrenenlerin pgKAÇD'lere kaydolma motivasyonlarını, farklı bakış açılarına dayalı pgKAÇD tamamlama oranlarını ve ilgili değişkenler ile pgKAÇD tamamlama arasındaki ilişkiyi incelemektir. İkincisi, öğrenen niyetlerini bunları izleyen davranışlarla (niyet-davranış uyumsuzluğu) incelemek ve niyet-davranış uyumsuzluğunun arkasındaki nedenleri açıklamaktır. Üçüncüsü, KAÇD'lerdeders doyumuve algılanan öğrenmeyi çevrim içi öğrenmeye hazırbulunuşlukve algılanan kullanılabilirlik değişkenleri açısından incelemektir. Sonuncusu ise öğrenenlerin pgKAÇD'lere başlamama, tamamlamama ve tamamlama nedenlerini, çevrim içi öğrenmeye hazırbulunuşluklarını, dersdoyumunu, öğrenmelerini etkileyen faktörleri, portalin kullanılabilirliğini ve dersleri tamamlama sonucundaelde edilen algılanan faydaları keşfetmektir. Bu çalışma için toplam dört pgKAÇD (ikisi teknik beceriler ve ikisi sosyal beceriler içinolmak üzere) üç aşamalı örnekleme stratejisi kullanılarak seçilmiştir. Çalışmanın katılımcıları bu dört pgKAÇD'ye kayıt olan öğrenenlerden oluşmakta ve katılımcı sayısı, nicel ve nitel aşama için sırasıyla 12.666 ve 704'tür. Veriler, nicel ve nitel ölçme araçları kullanılarak toplanmış ve tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, Bilgeİş pgKAÇD'lerine kayıt olan öğrenenlerin yeni bir konu öğrenme, kişisel gelişim, sahip olunan bilgileri arttırma ve konuya ilgi gibi çeşitli motivasyonlara sahip olduğunu göstermiştir. Öğrenenlerin pgKAÇD'lere başlamamasının ve tamamlamamasının ana nedeni, öğrenenlerle ilgili zaman sorunları olarak bulunmuştur. Dahası, geleneksel tamamlama oranları, aktif öğrenenlereve öğrenenniyetlerine dayalı tamamlama oranları çok farklı yüzdeler göstermiştir. pgKAÇD tamamlama durumu yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, istihdam durumu, öğrenen niyeti, çevrim içi öğrenmeye hazırbulunuşluğun öz-yönelimli öğrenme boyutu ve öğrenenlerin ders davranışları değişkenleri ile anlamlı ölçüde ilişkili bulunurken önceki çevrim içi öğrenme deneyimleriyle ilişkili bulunmamıştır. Sonuçlar ayrıca pgKAÇD'lerde niyet-davranış uyumsuzluğunun oluştuğunu ve niyet-davranış uyumsuzluğunun arkasındaki ana nedenin öğrenenle ilgili zaman sorunları olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, çevrim içi öğrenmeye hazırbulunuşluk, ders doyumu ve algılanan öğrenme, çevrim içi öğrenmeye hazırbulunuşlukve ders doyumuile algılanan kullanılabilirlik ve algılanan öğrenme arasında anlamlı bir ilişki olduğuna işaret etmiştir. Buna ek olarak, öğrenenler çoğunlukla kendilerini Bilgeİş pgKAÇD'lerinde çevrim içi öğrenmeye hazır hissetmişlerdir. Genel olarak ders tasarımından memnun kalmışlardır ve ders tasarımıyla ilgili konular öğrenmelerini olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca portalin kullanımını kolay bulmuşlar veportaliniyi tasarlanmış olduğunu belirtmişlerdir. Ağırlıklı olaraköğrenenler tamamladıkları derslerden bilgi edinmeye yönelik fayda elde etmişlerdir. Çalışmanın sonuçları detaylı olarak tartışılmış ve KAÇD tasarımcıları, geliştiricileri ve sağlayıcıları için uygulamaya yönelik öneriler verilmiştir.

Keywords massive open online courses · MOOC · massive open online courses for professional development · pdMOOC · Bilgeİş · Bilgeİş Online Learning Portal

LanguageEnglish, Turkish
RefereedYes
Export optionsBibTex · EndNote · Tagged XML · Google ScholarAVAILABLE FILES
12625905.pdf · 7.7MB2 downloadsViewed by 139 distinct readers
CLOUD COMMUNITY REVIEWS

The evaluations below represent the judgements of our readers and do not necessarily reflect the opinions of the Cloud editors.

Click a star to be the first to rate this document


POST A COMMENT
SIMILAR RECORDS

The Online Interface and Social Inclusion: A MOOC Study in Turkey
Meri-Yilan, Serpil
One of the virtues of Massive Open Online Courses (MOOCs) is that, because of their scalability, temporal flexibility and digital mediation, they have the potential to increase learner numbers in higher education, ...
Match: MOOC; Turkey; Asia

Mobi-MOOCs: A simple and effective way to deliver educational content
Prabhakar, T V; Shukla, Sharwan; Shukla, Gaurav
Mobile phones have become affordable and ubiquitous. However, in most parts of the developing world, the data connections on these are either not present, or are of very low bandwidth and erratic and expensive for a ...
Match: massive open online courses; MOOC; Asia

A comparative study of the teaching effect of 'Flipped' MOOC class and conventional class
Chen, Xiaolu; Wu, Helan; Li, Kam Cheong; Yuen, Kin Sun; Wong, Billy Tak Ming
MOOC and flipped classes are models of instruction which have sprung up in the last few years, in educational circles all over the world. In the School of Physics and Engineering at Tongji University, we have integrated ...
Match: massive open online courses; MOOC; Asia

Open Educational Resources (OER)-based flipped classroom practice in an undergraduate course
Li, Yan; Zhang, Muhua; Bonk, Curtis J.; Zhang, Wenjun; et al.
The purpose of this study was to explore the process and effectiveness of Open Educational Resources (OER)-based flipped classroom practice in an undergraduate course named "Internet and Distance Education.'' The course ...
Match: massive open online courses; MOOC; Asia

Current status of the MOOC movement in the world and reaction of the Turkish higher education institutions
Aydin, Cengiz Hakan; HOME Project; European Association for Distance Teaching Universities
Match: MOOC; Turkey

Actas de la Jornada de MOOCs en español en EMOOCs 2017 (EMOOCs-ES)
Kloos, Carlos Delgado; Alario-Hoyos, Carlos; Rizzardini, Rocael Hernández
Los MOOCs (Massive Open Online Courses – Cursos Online Masivos y Abiertos) han supuesto una revolución en los sistemas educativos tradicionales, al permitir ofrecer una educación abierta global y de calidad, pero ...
Match: massive open online courses; MOOC

Los MOOC: ¿sustituto o complemento de la formación tradicional?
Aguado Franco, Juan Carlos
Los cursos online, masivos y abiertos (massive open online courses [MOOC]) representan uno de los máximos exponentes del uso de las nuevas tecnologías en la educación, pues eliminan las barreras físicas y permiten ...
Match: massive open online courses; MOOC

Grit and intention: Why do learners complete MOOCs?
Wang, Yuan; Baker, Ryan
In recent years there has been considerable interest in how many learners complete MOOCs, and what factors during usage can predict completion. Others, however, have argued that many learners never intend to complete ...
Match: massive open online courses; MOOC

The rise and fall of the “Massively Open Online Courses”
Laaser, Wolfram
The paper summarizes the actual debate about “massive open online courses” (MOOC), a concept that swept over like a “Tsunami” to European educators and universities since its first development in 2008. The ...
Match: massive open online courses; MOOC

Gamification: A key determinant of massive open online course (MOOC) success
Aparicio, Manuela; Oliveira, Tiago; Bacao, Fernando; Painho, Marco
Massive open online courses (MOOCs), contribute significantly to individual empowerment because they can help people learn about a wide range of topics. To realize the full potential of MOOCs, we need to understand ...
Match: massive open online courses; MOOC